Povolení k likvidaci odpadu

Podle § 12, odst. (4), zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech: „Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.“

Pro úplnost je nutné dále citovat alespoň část § 66, odst. (3): „Pokutu do výše 10 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která: … b) předá odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle tohoto zákona oprávněna, …

Předání odpadu osobě, která není oprávněná převzít odpad je tedy nezákonné a taková likvidace odpadu je nezákonnou likvidaci odpadu.

Jsme oprávnění nakládat s odpady Povolení k likvidaci odpadu (PDF) a při převzetí odpadu vystavíme Potvrzení o převzetí odpadu (PDF) .